Doanh nghiệp phải công khai nợ trên website

Theo Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính, doanh nghiệp phải công khai thông tin tài chính với chủ sở hữu, cơ quan quản lý tài chính cũng như với các chủ nợ, các nhà đầu tư và công khai thông tin với cả người lao động.

doanhnghiep1572013-ccfda

Các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu phải công khai thông tin tài chính trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp và trên báo chí.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ.

Theo dự thảo này, các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu phải công khai thông tin tài chính trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp và trên báo chí.

Đối với các doanh nghiệp chưa có trang thông tin điện tử thì phải lập trang thông tin điện tử trong vòng sáu tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Trang thông tin điện tử phải có chuyên mục riêng về công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp, bao gồm đầy đủ các nội dung theo quy định.

Ngoài ra, các đối tượng công khai thông tin phải thông báo với Bộ Tài chính và công khai về địa chỉ trang thông tin điện tử và mọi thay đổi liên quan đến địa chỉ này trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc lập trang thông tin điện tử hoặc ngày thay đổi về địa chỉ trang thông tin điện tử này

Trường hợp doanh nghiệp chưa có đủ điều kiện để vận hành trang thông tin điện tử trong vòng sáu tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thì phải đăng ký với Bộ Tài chính và chủ sở hữu để thực hiện việc công khai các nội dung thông tin quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính cũng yêu cầu doanh nghiệp phải công khai thông tin tài chính với chủ sở hữu, cơ quan quản lý tài chính cũng như với các chủ nợ, các nhà đầu tư và công khai thông tin với cả người lao động.

Hàng năm, chủ sở hữu phải công khai danh sách cập nhật các doanh nghiệp bị đưa vào diện giám sát đặc biệt và các doanh nghiệp được đưa ra khỏi diện giám sát đặc biệt.

Các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con do Thủ tướng Chính phủ, Bộ , cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)…

Nguồn : dantri.com.vn