Cty TNHH cây công nghiệp

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH cây công nghiệp
Địa chỉ: Str. 13, Tân Thanh , Điện Biên Phủ
Điện thoại: 230-3824461
Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,trồng trọt

Địa chỉ doanh nghiệp:Str. 13, Tân Thanh , Điện Biên Phủ