Nghệ An

Trạm Y Tế Xã Quỳnh Hưng

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Quỳnh Hưng
Địa chỉ: Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 364 9499
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Quỳnh Hồng

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Quỳnh Hồng
Địa chỉ: Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 364 9492
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Quỳnh Hoa

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Quỳnh Hoa
Địa chỉ: Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 364 9491
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Quỳnh Châu

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Quỳnh Châu
Địa chỉ: Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 364 8659
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Quỳnh Bảng

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Quỳnh Bảng
Địa chỉ: Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 365 2357
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Quang Thành

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Quang Thành
Địa chỉ: Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 363 8125
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Phúc Sơn

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Phúc Sơn
Địa chỉ: Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 372 1673
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Nghĩa Yên

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nghĩa Yên
Địa chỉ: Xã Nghĩa Yên, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 381 7581
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Nghĩa Liên

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nghĩa Liên
Địa chỉ: Xã Nghĩa Liên, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 381 8405
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Nghĩa Lâm

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nghĩa Lâm
Địa chỉ: Xã Nghĩa Lâm, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 384 7036
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Nghĩa Hưng

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nghĩa Hưng
Địa chỉ: Xã Nghĩa Hưng, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 381 8408
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Nghĩa Hồng

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nghĩa Hồng
Địa chỉ: Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 381 7585
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Nghi Tiến

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nghi Tiến
Địa chỉ: Xã Nghi Tiến, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 394 6118
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Nghi Thiết

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nghi Thiết
Địa chỉ: Xã Nghi Thiết, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 394 5183
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Nghi Phú

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nghi Phú
Địa chỉ: Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 385 1833
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Nghi Phong

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nghi Phong
Địa chỉ: Xã Nghi Phong, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 386 0571
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Nghi Hải

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nghi Hải
Địa chỉ: Phường Nghi Hải, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 382 9923
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung

Trạm Y Tế Xã Nam Phúc

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nam Phúc
Địa chỉ: Xã Nam Trung, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 382 7331
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Nam Giang

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Nam Giang
Địa chỉ: Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 382 5464
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Minh Sơn

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Minh Sơn
Địa chỉ: Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 369 4102
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Long Sơn

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Long Sơn
Địa chỉ: Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 372 1674
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Lĩnh Sơn

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Lĩnh Sơn
Địa chỉ: Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 372 7382
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Khai Sơn

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Khai Sơn
Địa chỉ: Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 372 1675
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Hưng Yên

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Hưng Yên
Địa chỉ: Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 382 1004
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung

Trạm Y Tế Xã Hưng Xá

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Hưng Xá
Địa chỉ: Xã Hưng Xá, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 382 0527
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Công Ty Cổ Phần Thuỷ Sản Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thuỷ Sản Nghệ An
Địa chỉ: 48, Nguyễn Sỹ Sách, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 384 4740
Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ỵ tế , sản xuất &

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quy Hoạch Và Thiết Kế Xây Dựng Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quy Hoạch Và Thiết Kế Xây Dựng Nghệ An
Địa chỉ: 146, Đường Hồng Bàng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 384 4953 – 038. 384 2357
Ngành

Trạm Y Tế Xã Hưng Tây

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Hưng Tây
Địa chỉ: Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 376 2291
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Hưng Lợi

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Hưng Lợi
Địa chỉ: Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 376 0591
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Hưng Đông

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Hưng Đông
Địa chỉ: Xã Hưng Đông, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 353 7629
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Hợp Thành

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Hợp Thành
Địa chỉ: Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 386 3980
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Hồng Sơn

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Hồng Sơn
Địa chỉ: Xã Hồng Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 369 1320
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Hội Sơn

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Hội Sơn
Địa chỉ: Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 372 1671
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Hiến Sơn

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Hiến Sơn
Địa chỉ: Xã Hiến Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 386 9590
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Đồng Hợp

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Đồng Hợp
Địa chỉ: Xã Đồng Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 388 8051
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Đỉnh Sơn

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Đỉnh Sơn
Địa chỉ: Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 387 7073
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Diễn Vạn

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Diễn Vạn
Địa chỉ: Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 367 5024
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Diễn Thịnh

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Diễn Thịnh
Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 362 3217
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Diễn Thắng

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Diễn Thắng
Địa chỉ: Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 367 3025
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Diễn Thái

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Diễn Thái
Địa chỉ: Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 367 2382
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Diễn Nguyên

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Diễn Nguyên
Địa chỉ: Xã Diễn Nguyên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 367 3027
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Diễn Ngọc

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Diễn Ngọc
Địa chỉ: Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 362 3202
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Diễn Minh

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Diễn Minh
Địa chỉ: Xã Diễn Minh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 367 3031
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Diễn Đoài

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Diễn Đoài
Địa chỉ: Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 367 1269
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Diễn Cát

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Diễn Cát
Địa chỉ: Xã Diễn Cát, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 367 2139
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Diễn Bích

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Diễn Bích
Địa chỉ: Xã Diễn Bình, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 367 3028
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Trạm Y Tế Xã Đặng Sơn

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Đặng Sơn
Địa chỉ: Xã Đặng Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 371 3209
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống 1 E

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Hệ Thống 1 E
Địa chỉ: 39, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 385 3999 – 0912 546 129
Ngành nghề kinh doanh:

Trạm Y Tế Xã Cửa Nam

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Cửa Nam
Địa chỉ: Phường Nghi Hải, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 383 4958
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung

Trạm Y Tế Xã Châu Đình

Tên doanh nghiệp: Trạm Y Tế Xã Châu Đình
Địa chỉ: Xã Châu Đình, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 398 1443
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học , bệnh viện & trung tâm