Đà Nẵng

Cty thuỷ sản và thương mại Thuận Phước

Tên doanh nghiệp: Cty thuỷ sản và thương mại Thuận Phước. Địa chỉ: 20 Thanh Bồ Str, Thuận Phước , Hải Châu Dist. (64 Line 3-2). Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty thuỷ sản và thương mại Thuận Phước

Tên doanh nghiệp: Cty thuỷ sản và thương mại Thuận Phước. Địa chỉ: 20 Thanh Bồ Str, Thuận Phước , Hải Châu Dist. (64 Line 3-2). Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty TNHH Duy Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Thịnh. Địa chỉ: 93 Nguyễn Duy Hiệu Str., An Hải Đông , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,xăng dầu , kd.

Cty TNHH Duy Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Thịnh. Địa chỉ: 93 Nguyễn Duy Hiệu Str., An Hải Đông , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,xăng dầu , kd.

Cty TNHH Duy Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Thịnh. Địa chỉ: 93 Nguyễn Duy Hiệu Str., An Hải Đông , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,xăng dầu , kd.

Cty thuỷ sản khu vực 2

Tên doanh nghiệp: Cty thuỷ sản khu vực 2. Địa chỉ: 12 Bạch Đằng Str., , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gia vị , chế biến & kd.

Cty thuỷ sản khu vực 2

Tên doanh nghiệp: Cty thuỷ sản khu vực 2. Địa chỉ: 12 Bạch Đằng Str., , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gia vị , chế biến & kd.

Cty thuỷ sản khu vực 2

Tên doanh nghiệp: Cty thuỷ sản khu vực 2. Địa chỉ: 12 Bạch Đằng Str., , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gia vị , chế biến & kd.

Cty TNHH Duy Vũ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Vũ. Địa chỉ: 45 Triệu Nữ Vương Str., Hải Châu II , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,cửa, cổng , nhựa,

Cty TNHH Duy Vũ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Vũ. Địa chỉ: 45 Triệu Nữ Vương Str., Hải Châu II , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,cửa, cổng , nhựa,

Cty TNHH Duy Vũ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Vũ. Địa chỉ: 45 Triệu Nữ Vương Str., Hải Châu II , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,cửa, cổng , nhựa,

Cty thương mại và XNK hoá học ứng dụng Trường Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và XNK hoá học ứng dụng Trường Thịnh. Địa chỉ: 412 Hùng Vương Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: hoá chất cơ bản , sx & kd.

Cty thương mại và XNK hoá học ứng dụng Trường Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và XNK hoá học ứng dụng Trường Thịnh. Địa chỉ: 412 Hùng Vương Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: hoá chất cơ bản , sx & kd.

Cty thương mại và XNK hoá học ứng dụng Trường Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và XNK hoá học ứng dụng Trường Thịnh. Địa chỉ: 412 Hùng Vương Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: hoá chất cơ bản , sx & kd.

Cty TNHH Foster’s Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Foster's Đà Nẵng. Địa chỉ: Hoà Khánh IZ., Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nước ngọt , sx & kd,bia , sx.

Cty TNHH Foster’s Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Foster's Đà Nẵng. Địa chỉ: Hoà Khánh IZ., Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nước ngọt , sx & kd,bia , sx.

Cty TNHH Foster’s Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Foster's Đà Nẵng. Địa chỉ: Hoà Khánh IZ., Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nước ngọt , sx & kd,bia , sx.

Cty thương mại và xây dựng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và xây dựng Đà Nẵng. Địa chỉ: 83 Ngô Thì Nhậm Str., Hoà Minh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nhựa đường , sx & kd,xây dựng ,

Cty thương mại và xây dựng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và xây dựng Đà Nẵng. Địa chỉ: 83 Ngô Thì Nhậm Str., Hoà Minh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nhựa đường , sx & kd,xây dựng ,

Cty thương mại và xây dựng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và xây dựng Đà Nẵng. Địa chỉ: 83 Ngô Thì Nhậm Str., Hoà Minh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nhựa đường , sx & kd,xây dựng ,

Cty TNHH Giai Nông

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Giai Nông. Địa chỉ: 580 Núi Thành Str., Hoà Cường Nam , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH Giai Nông

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Giai Nông. Địa chỉ: 580 Núi Thành Str., Hoà Cường Nam , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH Giai Nông

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Giai Nông. Địa chỉ: 580 Núi Thành Str., Hoà Cường Nam , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty thương mại và du lịch Phước Thành

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và du lịch Phước Thành. Địa chỉ: 498 Ngô Quyền Str., An Hải Bắc , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản ,

Cty thương mại và du lịch Phước Thành

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và du lịch Phước Thành. Địa chỉ: 498 Ngô Quyền Str., An Hải Bắc , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản ,

Cty thương mại và du lịch Phước Thành

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và du lịch Phước Thành. Địa chỉ: 498 Ngô Quyền Str., An Hải Bắc , Sơn Trà Dist.. Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản ,

Cty TNHH Giang Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Giang Thành. Địa chỉ: 92 Ngũ Hành Sơn Str., Bắc Mỹ An , Ngũ Hành Sơn Dist. (C4 Lot 22, Nam Area, Lê Văn Hưu Str.). Ngành nghề kinh doanh: sơn ,

Cty TNHH Giang Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Giang Thành. Địa chỉ: 92 Ngũ Hành Sơn Str., Bắc Mỹ An , Ngũ Hành Sơn Dist. (C4 Lot 22, Nam Area, Lê Văn Hưu Str.). Ngành nghề kinh doanh: sơn ,

Cty TNHH Giang Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Giang Thành. Địa chỉ: 92 Ngũ Hành Sơn Str., Bắc Mỹ An , Ngũ Hành Sơn Dist. (C4 Lot 22, Nam Area, Lê Văn Hưu Str.). Ngành nghề kinh doanh: sơn ,

Cty thương mại và dịch vụ Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và dịch vụ Đà Nẵng. Địa chỉ: 159 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,du lịch,thương mại tổng hợp,xây dựng , dân dụng.

Cty thương mại và dịch vụ Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và dịch vụ Đà Nẵng. Địa chỉ: 159 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,du lịch,thương mại tổng hợp,xây dựng , dân dụng.

Cty thương mại và dịch vụ Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và dịch vụ Đà Nẵng. Địa chỉ: 159 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,du lịch,thương mại tổng hợp,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH giao nhận hàng hoá Thái Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH giao nhận hàng hoá Thái Minh. Địa chỉ: 155 Trưng Nữ Vương Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , sông biển, container & đại lý.

Cty TNHH Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hà Giang. Địa chỉ: 350 Hùng Vương Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist. (21 Lý Thái Tổ Str., ). Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx, lắp ráp & đại

Cty thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng. Địa chỉ: 8 Hoàng Hoa Thám Str., Tân Chính , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuốc lá , sx & kd,thương mại tổng hợp,xe

Cty thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng. Địa chỉ: 8 Hoàng Hoa Thám Str., Tân Chính , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thuốc lá , sx & kd,thương mại tổng hợp,xe

Cty thương mại kỹ thuật và đầu tư Đà Nẵng – Chi nhánh

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại kỹ thuật và đầu tư Đà Nẵng - Chi nhánh. Địa chỉ: 36 Trần Phú Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: rượu & đồ uống có cồn , sx

Cty thương mại kỹ thuật và đầu tư Đà Nẵng – Chi nhánh

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại kỹ thuật và đầu tư Đà Nẵng - Chi nhánh. Địa chỉ: 36 Trần Phú Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: rượu & đồ uống có cồn , sx

Cty thương mại kỹ thuật và đầu tư Đà Nẵng – Chi nhánh

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại kỹ thuật và đầu tư Đà Nẵng - Chi nhánh. Địa chỉ: 36 Trần Phú Str., Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: rượu & đồ uống có cồn , sx

Cty TNHH Hải Hằng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Hằng. Địa chỉ: 241 Trường Chinh Str., An Khê , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,vật liệu trang trí nội thất ,

Cty TNHH Hải Hằng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Hằng. Địa chỉ: 241 Trường Chinh Str., An Khê , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,vật liệu trang trí nội thất ,

Cty TNHH Hải Hằng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Hằng. Địa chỉ: 241 Trường Chinh Str., An Khê , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,vật liệu trang trí nội thất ,

Cty thương mại du lịch và xây dựng công trình Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại du lịch và xây dựng công trình Đà Nẵng. Địa chỉ: 45 Điện Biên Phủ Str., Đà Nẵng. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Cty thương mại du lịch và xây dựng công trình Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại du lịch và xây dựng công trình Đà Nẵng. Địa chỉ: 45 Điện Biên Phủ Str., Đà Nẵng. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Cty thương mại du lịch và xây dựng công trình Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại du lịch và xây dựng công trình Đà Nẵng. Địa chỉ: 45 Điện Biên Phủ Str., Đà Nẵng. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Cty TNHH Hải Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Lâm. Địa chỉ: 19 Nguyễn Khuyến Str., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: tấm lợp kim loại,vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty TNHH Hải Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Lâm. Địa chỉ: 19 Nguyễn Khuyến Str., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: tấm lợp kim loại,vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty TNHH Hải Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Lâm. Địa chỉ: 19 Nguyễn Khuyến Str., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: tấm lợp kim loại,vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty thương mại dịch vụ Phương Toàn

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại dịch vụ Phương Toàn. Địa chỉ: 160A Nguyễn Tri Phương Str., Chính Gián , Thanh Khê Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ăn liền , chế biến & kd,vận tải

Cty TNHH Hải Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Minh. Địa chỉ: 12 Đào Tấn Str., Bình Hiên , Hải Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ăn liền , chế biến & kd.