Đà Nẵng

Cty thuỷ sản và thương mại Thuận Phước

Tên doanh nghiệp: Cty thuỷ sản và thương mại Thuận Phước
Địa chỉ: 20 Thanh Bồ Str, Thuận Phước , Hải Châu Dist. (64 Line 3-2)
Điện thoại: 511-3832122, 3824783, 3822654, 3828118
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế

Cty thuỷ sản và thương mại Thuận Phước

Tên doanh nghiệp: Cty thuỷ sản và thương mại Thuận Phước
Địa chỉ: 20 Thanh Bồ Str, Thuận Phước , Hải Châu Dist. (64 Line 3-2)
Điện thoại: 511-3832122, 3824783, 3822654, 3828118
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế

Cty TNHH Duy Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Thịnh
Địa chỉ: 93 Nguyễn Duy Hiệu Str., An Hải Đông , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 3836367
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,xăng dầu , kd

Địa chỉ doanh nghiệp:93 …

Cty TNHH Duy Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Thịnh
Địa chỉ: 93 Nguyễn Duy Hiệu Str., An Hải Đông , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 3836367
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,xăng dầu , kd

Địa chỉ doanh nghiệp:93 …

Cty TNHH Duy Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Thịnh
Địa chỉ: 93 Nguyễn Duy Hiệu Str., An Hải Đông , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 3836367
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,xăng dầu , kd

Địa chỉ doanh nghiệp:93 …

Cty thuỷ sản khu vực 2

Tên doanh nghiệp: Cty thuỷ sản khu vực 2
Địa chỉ: 12 Bạch Đằng Str., , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3821414, 3825964
Ngành nghề kinh doanh: gia vị , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:12 Bạch Đằng …

Cty thuỷ sản khu vực 2

Tên doanh nghiệp: Cty thuỷ sản khu vực 2
Địa chỉ: 12 Bạch Đằng Str., , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3821414, 3825964
Ngành nghề kinh doanh: gia vị , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:12 Bạch Đằng …

Cty thuỷ sản khu vực 2

Tên doanh nghiệp: Cty thuỷ sản khu vực 2
Địa chỉ: 12 Bạch Đằng Str., , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3821414, 3825964
Ngành nghề kinh doanh: gia vị , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:12 Bạch Đằng …

Cty TNHH Duy Vũ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Vũ
Địa chỉ: 45 Triệu Nữ Vương Str., Hải Châu II , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3821672
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,cửa, cổng , nhựa, nhôm,

Cty TNHH Duy Vũ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Vũ
Địa chỉ: 45 Triệu Nữ Vương Str., Hải Châu II , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3821672
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,cửa, cổng , nhựa, nhôm,

Cty TNHH Duy Vũ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Duy Vũ
Địa chỉ: 45 Triệu Nữ Vương Str., Hải Châu II , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3821672
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,cửa, cổng , nhựa, nhôm,

Cty thương mại và XNK hoá học ứng dụng Trường Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và XNK hoá học ứng dụng Trường Thịnh
Địa chỉ: 412 Hùng Vương Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3818786, 3689147
Ngành nghề kinh doanh: hoá chất cơ bản , sx & kd
Website:

Cty thương mại và XNK hoá học ứng dụng Trường Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và XNK hoá học ứng dụng Trường Thịnh
Địa chỉ: 412 Hùng Vương Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3818786, 3689147
Ngành nghề kinh doanh: hoá chất cơ bản , sx & kd
Website:

Cty thương mại và XNK hoá học ứng dụng Trường Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và XNK hoá học ứng dụng Trường Thịnh
Địa chỉ: 412 Hùng Vương Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3818786, 3689147
Ngành nghề kinh doanh: hoá chất cơ bản , sx & kd
Website:

Cty TNHH Foster’s Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Foster’s Đà Nẵng
Địa chỉ: Hoà Khánh IZ., Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3842353, 3842632
Ngành nghề kinh doanh: nước ngọt , sx & kd,bia , sx

Địa chỉ doanh nghiệp:Hoà Khánh IZ., Liên Chiểu …

Cty TNHH Foster’s Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Foster’s Đà Nẵng
Địa chỉ: Hoà Khánh IZ., Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3842353, 3842632
Ngành nghề kinh doanh: nước ngọt , sx & kd,bia , sx

Địa chỉ doanh nghiệp:Hoà Khánh IZ., Liên Chiểu …

Cty TNHH Foster’s Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Foster’s Đà Nẵng
Địa chỉ: Hoà Khánh IZ., Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3842353, 3842632
Ngành nghề kinh doanh: nước ngọt , sx & kd,bia , sx

Địa chỉ doanh nghiệp:Hoà Khánh IZ., Liên Chiểu …

Cty thương mại và xây dựng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và xây dựng Đà Nẵng
Địa chỉ: 83 Ngô Thì Nhậm Str., Hoà Minh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 3766050
Ngành nghề kinh doanh: nhựa đường , sx & kd,xây dựng , dân

Cty thương mại và xây dựng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và xây dựng Đà Nẵng
Địa chỉ: 83 Ngô Thì Nhậm Str., Hoà Minh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 3766050
Ngành nghề kinh doanh: nhựa đường , sx & kd,xây dựng , dân

Cty thương mại và xây dựng Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và xây dựng Đà Nẵng
Địa chỉ: 83 Ngô Thì Nhậm Str., Hoà Minh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 3766050
Ngành nghề kinh doanh: nhựa đường , sx & kd,xây dựng , dân

Cty TNHH Giai Nông

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Giai Nông
Địa chỉ: 580 Núi Thành Str., Hoà Cường Nam , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3621758
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ …

Cty TNHH Giai Nông

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Giai Nông
Địa chỉ: 580 Núi Thành Str., Hoà Cường Nam , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3621758
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ …

Cty TNHH Giai Nông

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Giai Nông
Địa chỉ: 580 Núi Thành Str., Hoà Cường Nam , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3621758
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ …

Cty thương mại và du lịch Phước Thành

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và du lịch Phước Thành
Địa chỉ: 498 Ngô Quyền Str., An Hải Bắc , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 3831161
Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản ,

Cty thương mại và du lịch Phước Thành

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và du lịch Phước Thành
Địa chỉ: 498 Ngô Quyền Str., An Hải Bắc , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 3831161
Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản ,

Cty thương mại và du lịch Phước Thành

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và du lịch Phước Thành
Địa chỉ: 498 Ngô Quyền Str., An Hải Bắc , Sơn Trà Dist.
Điện thoại: 3831161
Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản ,

Cty TNHH Giang Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Giang Thành
Địa chỉ: 92 Ngũ Hành Sơn Str., Bắc Mỹ An , Ngũ Hành Sơn Dist. (C4 Lot 22, Nam Area, Lê Văn Hưu Str.)
Điện thoại: 511-3955003
Ngành nghề kinh doanh: sơn ,

Cty TNHH Giang Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Giang Thành
Địa chỉ: 92 Ngũ Hành Sơn Str., Bắc Mỹ An , Ngũ Hành Sơn Dist. (C4 Lot 22, Nam Area, Lê Văn Hưu Str.)
Điện thoại: 511-3955003
Ngành nghề kinh doanh: sơn ,

Cty TNHH Giang Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Giang Thành
Địa chỉ: 92 Ngũ Hành Sơn Str., Bắc Mỹ An , Ngũ Hành Sơn Dist. (C4 Lot 22, Nam Area, Lê Văn Hưu Str.)
Điện thoại: 511-3955003
Ngành nghề kinh doanh: sơn ,

Cty thương mại và dịch vụ Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và dịch vụ Đà Nẵng
Địa chỉ: 159 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3893420, 3822933
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,du lịch,thương mại tổng hợp,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ …

Cty thương mại và dịch vụ Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và dịch vụ Đà Nẵng
Địa chỉ: 159 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3893420, 3822933
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,du lịch,thương mại tổng hợp,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ …

Cty thương mại và dịch vụ Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại và dịch vụ Đà Nẵng
Địa chỉ: 159 Lê Duẩn Str., Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3893420, 3822933
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,du lịch,thương mại tổng hợp,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ …

Cty TNHH giao nhận hàng hoá Thái Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH giao nhận hàng hoá Thái Minh
Địa chỉ: 155 Trưng Nữ Vương Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3552782
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , sông biển, container & đại lý

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hà Giang
Địa chỉ: 350 Hùng Vương Str., Vĩnh Trung , Thanh Khê Dist. (21 Lý Thái Tổ Str., )
Điện thoại: 3834607
Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx, lắp ráp & đại

Cty thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng
Địa chỉ: 8 Hoàng Hoa Thám Str., Tân Chính , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3382781, 3381851
Ngành nghề kinh doanh: thuốc lá , sx & kd,thương mại tổng

Cty thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng
Địa chỉ: 8 Hoàng Hoa Thám Str., Tân Chính , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3382781, 3381851
Ngành nghề kinh doanh: thuốc lá , sx & kd,thương mại tổng

Cty thương mại kỹ thuật và đầu tư Đà Nẵng – Chi nhánh

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại kỹ thuật và đầu tư Đà Nẵng – Chi nhánh
Địa chỉ: 36 Trần Phú Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3894945
Ngành nghề kinh doanh: rượu & đồ uống có cồn , sx

Cty thương mại kỹ thuật và đầu tư Đà Nẵng – Chi nhánh

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại kỹ thuật và đầu tư Đà Nẵng – Chi nhánh
Địa chỉ: 36 Trần Phú Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3894945
Ngành nghề kinh doanh: rượu & đồ uống có cồn , sx

Cty thương mại kỹ thuật và đầu tư Đà Nẵng – Chi nhánh

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại kỹ thuật và đầu tư Đà Nẵng – Chi nhánh
Địa chỉ: 36 Trần Phú Str., Hải Châu Dist.
Điện thoại: 511-3894945
Ngành nghề kinh doanh: rượu & đồ uống có cồn , sx

Cty TNHH Hải Hằng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Hằng
Địa chỉ: 241 Trường Chinh Str., An Khê , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3719393
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,vật liệu trang trí nội thất ,

Cty TNHH Hải Hằng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Hằng
Địa chỉ: 241 Trường Chinh Str., An Khê , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3719393
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,vật liệu trang trí nội thất ,

Cty TNHH Hải Hằng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Hằng
Địa chỉ: 241 Trường Chinh Str., An Khê , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 511-3719393
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,vật liệu trang trí nội thất ,

Cty thương mại du lịch và xây dựng công trình Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại du lịch và xây dựng công trình Đà Nẵng
Địa chỉ: 45 Điện Biên Phủ Str., Đà Nẵng
Điện thoại: 511-3821891, 3823826
Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp

Địa chỉ doanh nghiệp:45 …

Cty thương mại du lịch và xây dựng công trình Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại du lịch và xây dựng công trình Đà Nẵng
Địa chỉ: 45 Điện Biên Phủ Str., Đà Nẵng
Điện thoại: 511-3821891, 3823826
Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp

Địa chỉ doanh nghiệp:45 …

Cty thương mại du lịch và xây dựng công trình Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại du lịch và xây dựng công trình Đà Nẵng
Địa chỉ: 45 Điện Biên Phủ Str., Đà Nẵng
Điện thoại: 511-3821891, 3823826
Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp

Địa chỉ doanh nghiệp:45 …

Cty TNHH Hải Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Lâm
Địa chỉ: 19 Nguyễn Khuyến Str., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3842007
Ngành nghề kinh doanh: tấm lợp kim loại,vật liệu xây dựng khác , sx & kd
Website: www.hailam.vn

Cty TNHH Hải Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Lâm
Địa chỉ: 19 Nguyễn Khuyến Str., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3842007
Ngành nghề kinh doanh: tấm lợp kim loại,vật liệu xây dựng khác , sx & kd
Website: www.hailam.vn

Cty TNHH Hải Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Lâm
Địa chỉ: 19 Nguyễn Khuyến Str., Hoà Khánh , Liên Chiểu Dist.
Điện thoại: 511-3842007
Ngành nghề kinh doanh: tấm lợp kim loại,vật liệu xây dựng khác , sx & kd
Website: www.hailam.vn

Cty thương mại dịch vụ Phương Toàn

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại dịch vụ Phương Toàn
Địa chỉ: 160A Nguyễn Tri Phương Str., Chính Gián , Thanh Khê Dist.
Điện thoại: 3646112
Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ăn liền , chế biến & kd,vận tải

Cty TNHH Hải Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Minh
Địa chỉ: 12 Đào Tấn Str., Bình Hiên , Hải Châu Dist.
Điện thoại: 3572826
Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm ăn liền , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:12 Đào …