Nhãn: sở công thương

Sở Công Thương Điện Biên

Tên doanh nghiệp: Sở Công Thương Điện Biên. Địa chỉ: Đường 7/5 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , tổ chức văn hóa &