Nhà máy Ba Xê

Tên doanh nghiệp: Nhà máy Ba Xê
Địa chỉ: Group 2A, Tân Thuận Hamlet, Châu Thành A Dist.
Điện thoại: 3959494, 3946145
Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 2A, Tân Thuận Hamlet, Châu Thành A Dist.