NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN – CN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN – CN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
Địa chỉ: THỊ TRẤN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
Điện thoại: 0230. 389 1209
Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng,ngân hàng,chi nhánh ngân hàng,ngân hàng ở điện biên,ngân hàng cho vay,ngân hàng hỗ trợ vốn

Địa chỉ doanh nghiệp:THỊ TRẤN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG