HTX xây dựng Trường Huy

Tên doanh nghiệp: HTX xây dựng Trường Huy
Địa chỉ: Sub-hamlet 2, Nàng Mau Townlet, Vị Thuỷ Dist.
Điện thoại: 3571173
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Sub-hamlet 2, Nàng Mau Townlet, Vị Thuỷ Dist.