HTX xây dựng thương mại Hưng Hải

Tên doanh nghiệp: HTX xây dựng thương mại Hưng Hải
Địa chỉ: Area 3, IV, Vị Thanh
Điện thoại: 3876834
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,vật liệu xây dựng khác , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Area 3, IV, Vị Thanh