HTX xây dựng Mỹ Hưng

Tên doanh nghiệp: HTX xây dựng Mỹ Hưng
Địa chỉ: Trường Thọ Sub-hamlet, Trường Long Tây Hamlet, Châu Thành A Dist.
Điện thoại: 3959683
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Trường Thọ Sub-hamlet, Trường Long Tây Hamlet, Châu Thành A Dist.