HTX vận tải Thuỷ Bộ

Tên doanh nghiệp: HTX vận tải Thuỷ Bộ
Địa chỉ: 5 Str. 3/2, 5, Vị Thanh
Điện thoại: 3877014
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,vận tải , sông biển, container & đại lý

Địa chỉ doanh nghiệp:5 Str. 3/2, 5, Vị Thanh