HTX Thuận Phát

Tên doanh nghiệp: HTX Thuận Phát
Địa chỉ: Tân Quới Rạch Sub-hamlet, Tân Bình Hamlet, Huyện Phụng Hiệp Dist.
Điện thoại: 3849320
Ngành nghề kinh doanh: xây lắp điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Tân Quới Rạch Sub-hamlet, Tân Bình Hamlet, Huyện Phụng Hiệp Dist.