Hoa Hong Hotel

Tên doanh nghiệp: Hoa Hong Hotel
Địa chỉ: Tan Thanh , Dien Bien Phu , Dien Bien (Phường Tân Thanh, Tp. Điện Biên Phủ)
Điện thoại: 023. 825608
Ngành nghề kinh doanh: du lịch ,khách sạn và nhà khách,travel & tourism ,hotels & guest house

Địa chỉ doanh nghiệp:Tan Thanh , Dien Bien Phu , Dien Bien (Phường Tân Thanh, Tp. Điện Biên Phủ)