DNTT VUONG LE

Tên doanh Nghiệp: DNTT VUONG LE
Mã số thuế: 4000771031
Ngay thanh lap: 20-10-2009
Dia chi: Cửa Đại – Hội An – Quảng Nam
Dien thoai: 05103 934 789- dd: 0935 301 696
Email: levuong1980@gmail.com
Nganh nghe kinh doanh: điện nước tổng hợp, cung cấp vật tư công trình, khách sạn, nhà tư