DNTN thương mại Xuân Nguyên

Tên doanh nghiệp: DNTN thương mại Xuân Nguyên
Địa chỉ: Kẻ Động, Đức Minh Hamlet, Đắk Mil Dist.
Điện thoại: 500-3741191
Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),cà phê , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Kẻ Động, Đức Minh Hamlet, Đắk Mil Dist.