Cty TNHH thương mại Việt Quang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Việt Quang
Địa chỉ: Quảng Tín Hamlet , Đắk R’Lấp Dist.
Điện thoại: 500-3648514
Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),cà phê , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Quảng Tín Hamlet , Đắk R’Lấp Dist.