Cty TNHH thực phẩm Ba Go Da

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thực phẩm Ba Go Da
Địa chỉ: Lot 1A-1B, Tâm Thắng IZ., Tâm Thắng Hamlet, Cư Jút Dist.
Điện thoại: 500-3683777
Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo)

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot 1A-1B, Tâm Thắng IZ., Tâm Thắng Hamlet, Cư Jút Dist.