Cty kinh doanh tổng hợp Đak Wil

Tên doanh nghiệp: Cty kinh doanh tổng hợp Đak Wil
Địa chỉ: Dak Rla Townlet, Dak Mil Dist.
Điện thoại: 500-3744520
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),thức ăn gia súc , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Dak Rla Townlet, Dak Mil Dist.