Cty dược vật tư y tế Lai Châu

Tên doanh nghiệp: Cty dược vật tư y tế Lai Châu
Địa chỉ: Str.7-5, Tân Thanh , Điện Biên Phủ
Điện thoại: 231-3824323, 3826360
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:Str.7-5, Tân Thanh , Điện Biên Phủ