Cty CP sách và thiết bị trường học tỉnh Điện Biên

Tên doanh nghiệp: Cty CP sách và thiết bị trường học tỉnh Điện Biên
Địa chỉ: 20, Muong Thanh , Dien Bien Phu Town
Điện thoại: 231-3824917
Ngành nghề kinh doanh: sách & thiết bị trường học , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:20, Muong Thanh , Dien Bien Phu Town